Klaus Majgaard

Pædagogfaglig ledelse kræver god dømmekraft og balance

Hold altid fokus på den værdi, I skaber for børnene, når I skal balancere mellem modstridende krav, lyder råd fra ledelsesekspert

Af Pernille Søndergaard 24/06/2024
BUPL,
KL

Som pædagogfaglig leder skal man kunne håndtere en meget stor kompleksitet. 

Man skal ikke bare mestre god faglig ledelse. Man skal også kunne forstå og begå sig i en politisk kontekst og finde balancen i et forvaltnings-hierarki og en omverden med mange interessenter med konkurrerende og indimellem modstridende krav.

Det slår Klaus Majgaard fast i et oplæg for ledere og pædagoger fra fire kommuner, som deltager i projektet "Faglig udvikling – pædagogfaglig ledelse i dagtilbud".

Klaus Majgaard, som er rådgiver i offentlig ledelse, har selv arbejdet som leder, chef og konsulent i det pædagogiske praksisfelt i mange år. Han kender derfor til de dilemmaer og paradokser, som den pædagogfaglige leder skal forholde sig til.

Grundmotoren i paradokserne

Han har fået lov at dykke ned i projektets fokusgruppeinterview med ledere om, hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer god pædagogfaglig ledelse.

- I har været gode til at sætte fingeren på alle de modstridende krav og paradokser, der hiver jer i hver sin retning, siger Klaus Majgaard.

På den ene side skal lederen være dynamo for udvikling og på den anden side skabe stabilitet. Lederen skal sætte klar retning, men samtidig kunne rumme og spejle mangfoldigheden i det pædagogiske miljø.

- Det er grundmotoren bag de paradokser, I beskriver, og det er hele tiden et kompromis, for hvis man går én vej, er der nogle, det kan være medarbejdere og forældre, der kan anfægte det og sige ”Hov, hov, der kommer faktisk konflikter i børnegruppen, når vi gør sådan eller sådan,” forklarer Klaus Majgaard og fortsætter:

- Så hvad er det for kompetencer, der er vigtige for, at man kan praktisere pædagogfaglig ledelse, der baner vej for fælles handling? Hvad er det, man skal kunne som pædagogfaglig leder?

Det giver han selv et bud på og peger på tre retninger i den pædagogfaglige ledelse: opad, nedad og til siden.

Ledelse i 3 retninger

1) Ledelse opad i forhold til både politikere og forvaltning og forældre, bestyrelser og lokalsamfund.

- Som leder skal man være lydhør og fleksibel opadtil og være i stand til at håndtere, at det mandat, man har, ikke bare handler om dét, man taler med dagtilbudschefen om, men faktisk er det, der gør, at hele den her kreds af mennesker giver én lov til at lede, siger Klaus Majgaard.

2) Ledelse nedad i forhold til medarbejderne

De usikre politiske mandater, der hele tiden er til forhandling, skal omsættes til faglig praksis, og det skal lederen forhandle om i forhold til medarbejderne.  

Det kan handle om:

  • Fagforståelser: Fx Hvad forstår vi ved inkluderende praksis eller ressource-orienteret børnesyn i vores kommune?
  • Roller og ansvar: Fx hvad er det for nogle praktiske rutiner, vi bygger op om  institutionens liv? Mødestrukturer?
  • Refleksionsrum: Hvilke rum har vi brug for for at kunne lære?
  • Kompetenceudvikling: Hvad har vi brug for af kurser mv.?

Det tager mange år at opbygge et pædagogiske stærkt miljø og afstemme personalegruppes kompetencer og give dem fælles erfaringer med at løse udfordringer. Det tager lang tid at skabe den tillid. Så lederen er både en buffer i forhold til det politiske og en "oversætter" i forhold til at udvikle det pædagogiske miljø, siger Klaus Majgaard.

3) Ledelse til siden i forhold til PPR, skoler mv.

En del af pædagogfaglige ledelse er også at hjælpe en institution til at kunne fungere i et tværfagligt samarbejde.

 - Men det er svært, for lederen samarbejder med nogle, de ikke kan bestemme over. Så lederen er også hele tiden i gang med at forhandle fagforståelser, samtidig med at man skal varetage dagtilbuddets særinteresser, understreger Klaus Majgaard.

Hold fast i børneperspektivet

Den pædagogfaglige leder skal kunne navigere i alle tre retninger og balancere mellem de paradokser, der opstår, når omverdenen stiller modstridende krav.

Her har Klaus Majgaard en klar anbefaling: Hold altid fokus på den værdi, I skaber for ungerne! Hvad er det børnene kan lære, udvikle eller trives med?

Dét kalder han ledelse i en fjerde retning, nemlig udad, og det er den ledelse, der skaber sammenhængen.

- Det kræver et nuanceret og præcist sprog for, hvad det er for en værdi, der skabes gennem det pædagogiske arbejde. Hav fokus på børneperspektivet, når I forhandler med alle dem, der har krav til jer. Det er den måde, I oversætter til den pædagogisk praksis. Fx hvorfor arbejder vi med de her metoder? Jo, det gør vi ud fra et børneperspektiv, siger Klaus Majgaard.

Skubbe eller trække?

Det kræver ledere med masser af god dømmekraft at kunne ”oversætte” kompromisser og tiltag fra politikere og forvaltning til pædagogisk praksis.

Dømmekraften hviler på, at man som leder pendler mellem to forskellige tilgange: skub og træk.

  1. Skub: Her fjerner lederen uklarheder og skaber tydelighed og retning.
  2. Træk: Her udforsker lederen uklarheden sammen med medarbejderen, for en del af ledelsesopgaven handler også om at hjælpe fællesskabet med at leve med uklarhed.

Nogle situationer kalder meget på skub og andre på træk, fortæller Klaus Majgaard.

- Du kan ikke sætte dig i rundkreds med medarbejderne og udforske, hvorvidt Jørgen skal afskediges. Her kan man ikke trække, men må tage lederrollen på sig.

Tit kaldes der på skub. Men hvis man skubber for meget, så kan der ske det, at medarbejderne bliver meget afhængige af lederen og bruger ham eller hende som ”beslutningsautomat".

- Og det er ikke godt for pædagogfagligheden, at man bruger lederen som beslutningsautomat i stedet for at tænke sig grundigt om, advarer Klaus Majgaard.

- Men hvis I på den anden side trækker for meget, så synes folk måske, I er for diffuse. Det handler altså meget om at finde den rette balance.

Øvelse gør mester

Hvad  kan hjælpe den gode dømmekraft på vej? Klaus Majgaard peger her på tre ting, man som pædagogfaglig leder kan øve sig i:

1. Aflæsning af konteksten – hold af det lokale demokrati
Når man taler om pædagogfaglig ledelse, så gør man tit pædagogikken til højeste kontekst, men nogle gange er det politikken, der er den primære kontekst.

- Derfor er det nyttigt at anerkende de forskellige logikker, der er på spil. Det kræver en høj grad af konflikttolerance, og lederen skal hjælpe personalet med at håndtere det. Så øv jer I at holde af det lokale demokrati, lyder opfordringen fra Klaus Majgaard.

2. Nuancering af handlingsrepertoire – problemløser og facilitator
Som pædagogfaglig leder skal man hæve sig op og have overblikket, men der er også meget strategi i at deltage i problemløsning i dagligdagen.

- Jeg har opdaget, at medarbejdere rigtig godt kan lide, at deres leder håndterer og problemløser. Men vær bevidst om, hvornår I bruger det greb, så I ikke ender med at blive en, der fixer det hele. Og vær på samme måde bevidst om, hvornår I går ind i rollen som facilitator og stiller spørgsmål og udforsker uklarheder, siger Klaus Majgaard.

3. Selviagttagelse 
De fleste er i lederrollen med hud og hår, og det er meget krævende.

- I skal bruge jer selv enormt fleksibelt. Så forhold jer bevidst til, hvornår I vælger at fylde meget, fordi det har fællesskabet brug for. Og hvornår I vælger at gøre jer mindre og være understøttende. Prøv at undersøge, hvilke værdier og antagelser der her kommer i spil, lyder anbefalingen fra Klaus Majgaard.

Om Klaus Majgaard

Klaus Majgaard er ledelsesrådgiver og har arbejdet med offentlig styring og ledelse i mere end 20 år som chef og direktør inden for det kommunale børne- og ungeområde og som forsker og ekstern lektor på CBS og DPU.

Han er forfatter til flere bøger om ledelse, bl.a. Strategisk pædagogisk ledelse fra 2021.

Kort om projekt Pædagogfaglig ledelse i dagtilbud

"Pædagogfaglig ledelse i dagtilbud" er et partsprojekt mellem KL og BUPL.

Projektet har deltagelse af fire kommuner: 

  • Hillerød
  • Rødovre
  • Ikast-Brande
  • Vejle

Formålet er at styrke den pædagogfaglige ledelse i dagtilbud gennem afdækning af eksisterende viden og udvikling og afprøvning af konkrete initiativer i en række dagtilbud.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er koblet på projektet. Deres rolle er bl.a. at understøtte kommunerne med prøvehandlinger samt formidle viden og erfaringer fra projektet.

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2024.