Kursus: Bedre støtte til domfældte med udviklingshandicap

Få viden og konkrete metoder til at forebygge ny kriminalitet og skabe bedre trivsel hos borgere med udviklingshandicap.

Af Sine Molbæk-Steensig 18/03/2024
Fremfærd

Arbejder du med borgere med udviklingshandicap og dom? Er du nysgerrig på recovery-orienteret rehabilitering og Low Arousal 2 (LA2u)? Vil du gerne blive klogere på det gode samarbejde mellem praksis og forvaltning?

Så kom med på dette kursus, der bliver faciliteret af psykolog Trine Uhrskov i regi af Fremfærd Særlige behov.

Du lærer, hvordan du kan

 • anvende konkrete redskaber til at inddrage borgeren i den kriminalpræventive indsats
 • tage afsæt i recovery-orienteret rehabilitering
 • arbejde trivselsfremmende med LA2u og forebygge ny kriminalitet
 • arbejde med og samarbejde om kriminalpræventive mål
 • sikre dokumentation i indsatsen

Du får desuden viden om

 • centrale aktører i samarbejdet omkring borgeren
 • de lovgivningsmæssige rammer for den kriminalpræventive indsats
 • det kriminalpræventive gruppeforløb KRIGU, der giver borgerne mulighed for selv at arbejde hen mod at blive domsfri eller få lempet deres dom
 • rusmiddelbehandling, herunder Metodecenterets gruppeforløb, der er rettet mod borgere med udviklingshandicap
 • sexologisk behandling, herunder viden om, hvordan man samarbejder med og omkring borgere med problematisk seksuel adfærd
 • et nyudviklet værktøj til at føre kommunalt, kriminalpræventivt tilsyn

Sådan er kurset

Kurset består af to sammenhængende dage og en efterfølgende inspirationsdag. På dagene vil du blandt andet opleve

 • borgernes egne oplevelser med at have en foranstaltningsdom
 • ekspertindlæg og cases
 • inspirationsoplæg
 • workshops og meget mere

Hvem er kurset til?

Kurset er rettet mod dig, som arbejder som myndighedssagsbehandler, leder eller dig, som arbejder som udfører i hverdagen med borgeren. Du kan fx være socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, socialpædagog, ergoterapeut, fysioterapeut mv. Du vil undervejs på kurset få mulighed for at tilpasse indholdet til netop din funktion.

Du skal være kommunalt ansat eller ansat i en organisation, der har en kommunal driftsoverenskomst.

Hvem kan du opleve?

Alt præsenteres af specialister på området for kriminalitetspræventive, trivselsfremmende og forebyggende indsatser:

Psykolog Trine Uhrskov (Sopra Konsulenterne) har i en årrække arbejdet med voldsforebyggelse. Trine har gennem et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen udviklet metoden LA2 og senest LA2u, som er en trivselsfremmende og voldsforebyggende metode, der er rettet mod borgere med udviklingshandicap.

Psykolog Nina Navntoft-Pedersen (SUA, Region Midtjylland) har i mange år arbejdet målrettet med borgere med udviklingshandicap, der har dom eller er kriminalitetstruede. Hun har derigennem et dybdegående et dybt kendskab til målgruppen. Nina har bidraget til udvikling af KRIGU, der er et kriminalpræventivt gruppeforløb rettet mod målgruppen. Nina har bidraget til udviklingen af KRIGU, der er et kriminalpræventivt gruppeforløb rettet mod målgruppen.

Antropolog Helle Høeg (Metodecentret) har udviklet brugerorienterede redskaber til borgere med udviklingshandicap og et problematisk forbrug af rusmidler. Helle har blandt andet i samarbejde med Region Midt og Viborg Kommune udviklet et tværfagligt gruppeforløb rettet mod denne gruppe.

Socialrådgiverne Anne Yde og Lis Mathiesen (Mariagerfjord Kommune) arbejder til daglig som myndighedssagsbehandlere og har mange praksiserfaringer i at styrke samarbejdet mellem myndighed og udførere omkring borgere med udviklingshandicap og dom. Anne og Lis er i øjeblikket i gang med at afprøve et nyudviklet værktøj til at føre kommunalt kriminalpræventivt tilsyn.

Cand.pæd.psyk Martin Lehmann-Poulsen (Sopra konsulenterne) er tidligere lektor på pædagoguddannelsen og har arbejdet på bosteder for borgere med udviklingshandicap. Martin har i Sopra arbejdet med at tilpasse den voldsforebyggende og trivselsfremmende metode LA2 til borgere med udviklingshandicap.

Derudover vil du blive præsenteret for en række ekspertindlæg fra centrale aktører i samarbejdslandskabet omkring borgeren.

Alt det praktiske

Kurset afvikles i alle fem regioner:

 • Ringsted: 5.-6. september + 4. december 2024
 • København: 9.-10. september + 13. november 2024
 • Silkeborg: 12.-13. september + 21. november 2024
 • Aalborg: 18.-19. september + 11. december 2024
 • Odense: 2.-3. oktober + 2. december 2024

Dagsprisen er på 500 kr. + moms til at dække forplejning og materialer. Samlet pris kr. 1500 kr. + moms (1875 kr. inklusive moms).

Deadline for tilmelding: 1/7 2024

Tilmelding

Tilmelding foregår på Sopras hjemmeside

Gå til tilmelding

Baggrunden for kurset

Når borgere med udviklingshandicap begår kriminalitet i Danmark, får de ofte en foranstaltningsdom i stedet for en fængselsstraf. Foranstaltningsdommen har til formål at forhindre, at borgeren begår ny kriminalitet enten igennem anbringelse eller ved tilsyn.

Der har imidlertid de seneste år været en stigning i antallet af mennesker med udviklingshandicap, der har en domstype 3-5, som ender med at begå ny kriminalitet. Dette har store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og autonomi.

Hvor det ved en almindelig fængselsstraf handler om at udstå sin tid, er en foranstaltningsdom ofte tidsubestemt. Her gælder det om, at borgeren på baggrund af den kriminalpræventive indsats skal vise tilstrækkelig forbedring. Det er dog ofte uklart, hvad dette konkret betyder, og derved hvilke mål der skal arbejdes hen imod, og hvad indholdet i indsatsen skal være.

Det står klart, at en del af udfordringen er, at personalet mangler viden om, hvilke metoder og redskaber der kan støtte borgeren og forebygge ny kriminalitet. Derudover mangler der samlet og letforståelig viden om området samt kendskab til hinandens opgaver og roller på tværs af aktører.

Derfor vil Fremfærds kursus udbrede viden om metoder og arbejdsgange, der kan forbedre den kriminalpræventive indsats og forudsætningerne for det tværprofessionelle samarbejde.

Om projektet "Domfældte med udviklingshandicap"

Projektet Domfældte med udviklingshandicap vil styrke indsatsen til mennesker med udviklingshandicap og domstype 3-5. Målet er, at færre borgere får mere indgribende domme og hjælpes til en højere grad af livskvalitet.

Projektet lægger vægt på recovery og at udbrede viden om metoder og arbejdsgange, der kan forbedre indsatsen.

Projektledelsen varetages af KL, FOA og Socialpædagogerne. 

Tilmelding

Tilmelding foregår på Sopras hjemmeside

Gå til tilmelding

Flyer om kurset

Domsfældte med udviklingshandicap