VTI model

Tag et 360 graders blik på jeres projekt

VTI-modellen er en model for velfærdsteknologisk implementering, der er udviklet og afprøvet af en række bo- og dagtilbud i syv kommuner og som kan inspirere til, hvordan I kommer i gang.

Af Irene Aya Schou 17/03/2022
Fremfærd

Skal I i gang med at velfærdsteknologisk projekt, er der hjælp og inspiration at hente i denne model.

VTI-modellen er et fundament til arbejdet med at implementere velfærdsteknologi på sociale tilbud. Modellen sætter borgeren i centrum for indsatser i forhold til ledelse, medarbejdere, teknologi og praksisnær implementering.

Reflekter over arbejdsspørgsmål

Modellen bidrager til et skabe overblik over centrale dimensioner i et velfærdsteknologiprojekt og giver jer struktur til at ”komme hele vejen rundt” om det sociale tilbuds implementering af velfærdsteknologi.

Brug VTI-modellens anbefalinger og arbejdsspørgsmål og find egne svar, som giver mening på jeres sociale tilbud. Brug også VTI-modellens anbefalinger og spørgsmål til at skræddersy jeres projekt og overgang til drift af velfærdsteknologi.

Download VTI modellen ude til højre og få endnu mere inspiration til, hvilke overvejelser I med fordel kan gøre jer, inden i går i gang med at implementere velfærdsteknologi på jeres arbejdsplads. VTI-modellen findes både som pixiudgave og almindelig udgave. 

De fem dimensioner:

1. Borgere:

 • Det er vigtigt, at borgerne kan have gavn og glæde af teknologien i deres dagligdag.
 • Det er vigtigt, at borgerne er interesserede og ønsker at deltage aktivt og konstruktivt i samspil med medarbejderne.
 • Det er vigtigt at få bragt borgernes viden og færdigheder i spil.
 • Det er vigtigt, at de pårørende informeres og involveres.

2. Praksisnær implementering:

 • Det er vigtigt med klare mål og målbare succeskriterier. 
 • Det er vigtigt med en klar og præcis forankring i organisationen (bosted, afdeling, enhed, teams, udvalg, arbejdsgruppe). 
 • Det er vigtigt at fastlægge det ledelsesmæssige ansvar. 
 • Det er vigtigt at afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer. 
 • Det er vigtigt at fastlægge, hvilke medarbejdergrupper og medarbejdere der indgår i implementeringen.
 • Det er vigtigt at fastlægge den tid, medarbejderne har til rådighed. 
 • Det er vigtigt at fokusere på individuel og fælles styrkelse af arbejdsglæde.

3. Ledelse:

 • Det er vigtigt at fastlægge det ledelsesmæssige ansvar.
 • Ledelsen har ansvaret for arbejdstilrettelæggelsen og sikring af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.
 • Ledelsen skal sikre, at den nødvendige tid er til rådighed
 • Ledelsen skal aktivt følge implementeringen Ledelsen skal sørge for transparens og kommunikation med den samlede medarbejdergruppe om implementeringen.

4. Medarbejderne:

 • Medarbejderne skal være motiverede og engagerede i implementeringsopgaven.
 • Medarbejderne skal i samspil med borgerne forestå den konkrete implementering.
 • Medarbejderne motiverer og stimulerer borgerne til aktiv deltagelse.
 • Medarbejdernes kompetencer styrkes via sidemandsoplæring, træning og instruktion fra leverandør samt egen læring.
 • Medarbejderne skal aktivt søge at fremme arbejdsglæden.

5. Velfærdsteknologi:

 • Det er vigtigt med løbende overblik over relevante velfærdsteknologier.
 • Det er vigtigt med appellerende, letgenkendelige og brugervenlige teknologier, som kan styrke borgernes selvhjulpenhed.
 • Det er vigtigt, at teknologierne er velafprøvede og fungerer teknisk tilfredsstillende.
 • Det er vigtigt, at teknologien understøtter den pædagogiske praksis og udgør et supplerende pædagogisk ”værktøj”.
 • Det er vigtigt, at leverandøren kan tilbyde kompetenceudvikling i forhold til brug af teknologi.

Velfærdsteknologi på bosteder