Sikker sundhed til borgere med demens

Sikker sundhed for borgere med demens

Borgere med demens er mere udsatte for bl.a. falduheld og kroniske sygdomme end andre ældre. Projekt arbejder med bedre sundhed.

Af Bettine Romme Andersen 06/02/2023
Fremfærd

Fem kommuner med ti arbejdspladser/teams deltager i et etårigt projekt, som har til formål at forbedre sundheden for borgere med demenssygdomme.

I projektet vil medarbejdernes kompetencer blive styrket i at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed for borgere med demens.

Borgere med demens er blandt andet mere udsat for at udvikle forhøjet kolesterol, urinvejsinfektioner, tryksår, diabetes samt hjerte-kar-sygdomme.

Borgere med demens er mere udsatte

Det er Fremfærd Sundhed og Ældre, der sætter fokus på borgere med demenssygdomme i projektet ”Sikker sundhed for borgere med demens”, som gennemføres i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) og Nationalt Videnscenter for Demens.

- Borgere med demens er mere udsatte end andre ældre for at udvikle en række sygdomme, og de oplever generelt flere medicinfejl, fordi de tager flere lægemidler, der i kombination kan udgøre en patientsikkerhedsrisiko. Det kræver en særlig indsats at arbejde med denne gruppe af borgere, siger PS!-direktør Inge Kristensen.

Projektet ønsker derfor at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejderne.

- Det er godt for borgerne med demenssygdomme, og vi ser, at det også kan øge arbejdsglæden og den faglige stolthed hos medarbejderne at få systematiske arbejdsgange og redskaber til deres vigtige arbejde, siger Inge Kristensen.

Kompetencer skal styrkes

Op mod 90.000 borgere lever i dag med demenssygdomme, og antallet vil være støt stigende mange år fremover. Det vurderes, at cirka 75 procent af beboerne på plejecentre har demenssygdomme eller demenslignende symptomer, og mange har samtidig flere kroniske sygdomme.

Den sundhedsfaglige indsats over for borgere med demens er kompleks, da mennesker med demens ikke altid selv er i stand til at varetage egenomsorg og ofte ikke selv er i stand til at indgå i dialogen om deres behov og symptomer.

Det gør det vanskeligt for medarbejderne at sikre den rette pleje, omsorg og behandling på rette sted og til det rigtige tidspunkt, så borgerne kan bevare funktionsniveau, helbred og trivsel.

Derfor skal medarbejderne klædes på med de rette sundhedsfaglige kompetencer, når det drejer sig om borgere med demens. Det kræver en specifik viden at opspore, identificere og handle på helbredsmæssige problemer og sygdom hos borgere med demens.

Fælles læringstræf og virtuelle statusmøder

Projektet "Sikker sundhed for borgere med demens" begynder til maj og varer et år.

I løbet af projektet vil der være fem læringstræf, hvoraf tre er fysiske og to virtuelle. Derudover vil de enkelte enheder have virtuelle statusmøder med PS! undervejs for at sikre fremdrift i arbejdet.

Projektet vil fokusere på at styrke medarbejdernes kompetencer med udgangspunkt i en pakke om sundhed og demens kaldet ”Pakke for opsporing og håndtering af fysiske helbredsproblemer hos mennesker med demens”. Den er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens og PS! med midler fra Helsefonden.

PS! vil uddanne de deltagende kommuner i forbedringsarbejde, så den opnåede viden om demens og demenssygdomme kan implementeres sikkert og systematisk i arbejdsgange og processer.

Læs mere om projektet og find ansøgningsskemaet
Om projekt Sikker sundhed for borgere med demens

Projektet ønsker at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere på plejecentre.

Det skal ske ved at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed.

Leder og medarbejder-teams fra fem kommuner deltager og afdækker et sundhedsfagligt problem hos borgerne og herefter identificerer relevante indsatser til at skabe forbedringer og forebyggelse.

Det er Fremfærd Sundhed og Ældre, der står bag projektet, som udføres sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videnscenter for Demens.

De fem deltagerkommuner
  • Næstved
  • Slagelse
  • Helsingør
  • Holstebro
  • Roskilde

Sikker sundhed