Styrk det psykiske arbejdsmiljø: Få et fællesforløb i SPARK

Når flere arbejdspladser går sammen om et SPARK-forløb, kan det blive startskuddet til et kursskifte inden for et område, på tværs af brancher eller i en hel kommune.

Af SPARK 29/11/2021

Mange kommuner er optagede af det psykiske arbejdsmiljø og vil gerne arbejde aktivt for at forbedre det. Men hvordan går man i gang, når man gerne vil sætte en fælles kurs og nå flere arbejdspladser på en gang? Her kan et gratis SPARK fællesforløb være startskuddet.

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne, og gennem de sidste seks år har SPARK hjulpet hundredvis af kommunale arbejdspladser med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Formål med fællesforløb

SPARKs fællesforløb har to formål:

 • De deltagende TRIOer og MED-udvalg får viden og værktøjer, der kan styrke deres samarbejde og handlekompetence i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Derudover får de indsigt i, hvor de kan hente støtte i den større organisatoriske sammenhæng, de befinder sig i. 
 • MED-organisationen (herunder ansøger og HovedMEDudvalg / CenterMEDudvalg) får støtte til indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø og til at føre dette ud i organisationen. 

Hvad er et fællesforløb?

Et fællesforløb er et forløb, hvor flere kommunale arbejdspladser går sammen om en indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Det foregår ved, at MED-udvalg og TRIO'er fra en kommune eller et særligt brancheområde samles og arbejder med et fælles tema. Det kan også være MED-udvalg og TRIOer fra flere kommuner, der går sammen om at sætte fokus på et område.

Grundtanken i et SPARK-forløb er, at arbejdspladserne skal rustes til selv at kunne arbejde strategisk og forebyggende med forskellige typer udfordringer, så arbejdspladserne ikke er afhængige af fx en ekstern konsulent. Det er derfor, SPARKs forløb er målrettet medlemmer af MED-udvalg og TRIO’er, da det typisk er dem, der kan sætte tiltag i gang på arbejdspladsen. Det øger sandsynligheden for, at det, der bliver sat i gang, også fastholdes på den længere bane.

Fællesforløb om balancen mellem tid og opgaver

Allerød Kommune havde en APV og en trivselsmåling, der viste, at kommunen scorede lavt på balancen mellem opgaver og tid.

Læs hvordan et SPARK fællesforløb satte gang i arbejdet med social kapital og balancen mellem tid og opgaver gennem en række prøvehandlinger. 

Eksempler på problemstillinger

SPARK yder støtte inden for seks temaer:

 • Forandringer & omstillinger 
 • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
 • Risiko for vold og trusler
 • Chikane og mobning
 • Alenearbejde 
 • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Under de seks temaer kan arbejdspladserne arbejde med vidt forskellige problemstillinger. 

Et typisk fællesforløb

I et forløb vil der være to workshops for TRIOer/MED-udvalg, hvor de igangsætter en prøvehandling på egen arbejdsplads imellem de to workshops. 
Et forløb kan se således ud

 1. Indledende telefonisk møde
  Forventningsafstemning mellem SPARK og ansøger.
   
 2. Opstartsmøde og nedsættelse af planlægningsgruppe
  På opstartsmødet deltager repræsentanter fra MED-organisationen (både ledelses- og medarbejdersiden). Det er et udforskende og afklarende møde, som skal lede hen imod det forandringsønske, som skal være ledetråd for hele forløbet – hvad er det, kommunen/arbejdspladserne ønsker at opnå? Hvad kræver det af ressourcer?

  Der nedsættes en planlægningsgruppe med mandat til at planlægge SPARK-forløbet. Gruppen er SPARKs kontakt og samarbejdspartner hele forløbet igennem. Planlægningsgruppen understøtter hele forløbet, er aktivt deltagende på de to workshops og følger op på arbejdspladsernes arbejde med prøvehandlinger.
   
 3. Planlægningsmøde
  Planlægningsgruppen og SPARK arbejder konkret med tilrettelæggelsen af første workshop.
   
 4. Workshop 1
  Inden workshoppen har deltagerne modtaget en forberedelsesopgave, som skal medbringes. SPARK faciliterer med fokus på TRIOer og MED-udvalgs samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Med udgangspunkt i arbejdspladsernes egne problemstillinger undersøges, reflekteres over og tilrettelægges en prøvehandling. Der informeres også om, hvor der er hjælp at hente i egen organisation. Workshoppen tager typisk en halv dag.

   
 5. Prøvehandlinger på arbejdspladserne
  Arbejdspladserne skal igangsætte en prøvehandling mellem de to workshops.

   
 6. Planlægningsmøde 2
  Mellem første og anden workshop vil der igen være kontakt til planlægningsgruppen for at sikre, at anden workshop bliver så relevant som muligt, og at der bliver fulgt op på arbejdspladsernes prøvehandlinger.
   
 7. Workshop 2
  Deltagerne er de samme TRIO’er/MED-udvalg som på første workshop. Workshoppen tager typisk en halv dag. Der arbejdes videre med den valgte tematik – denne gang med udgangspunkt i resultaterne fra arbejdspladsernes konkrete prøvehandlinger, men også med blik for den større strategiske helhed, som indsatserne indgår i.
   
 8. Læring- og forankringsmøde
  Afsluttende møde, hvor planlægningsgruppen og repræsentanter fra MED-organisationen deltager med henblik på en forankring af læring og ny viden i hele organisationen.

Hvad kræver et fællesforløb af jer?

Der skal sættes tid og ressourcer af til planlægningsgruppen. Det er afgørende for fællesforløbets gennemslagskraft, at det skabes i et tæt samarbejde mellem gruppen og SPARK, så der tages ejerskab for forløbet, og det forankres strategisk i organisationen. Planlægningsgruppen skal have mandat til at træffe beslutninger om forløbet.

Arbejdspladserne skal kunne forpligtige sig på at arbejde med en forberedelsesopgave inden første workshop og afprøve en prøvehandling mellem de to workshops.

Hvordan søger I?

Når I søger om SPARKs fællesforløb, er det repræsentanter i HovedMED, områdeMED, ForvaltningsMED eller lignende, der ansøger. Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger på både en leder og en medarbejderrepræsentant. 

I kan søge om et forløb om et bestemt emne eller indenfor et område – fx ældreområdet eller på baggrund af en APV. Forløbet kan være for alle TRIOer og MED-udvalg i en kommune, og det er også muligt at lave forløb med deltagere fra flere kommuner

Søg et fællesforløb

Podcast: Allerøds erfaringer med SPARK fællesforløb

Allerød Kommune har haft et forløb for hele 35 MED-udvalg fra kommunen på samme tid.

Lyt til denne podcastepisode, hvor Allerød Kommunaldirektør Morten Knudsen og næstformanden i Hovedudvalget i Allerød Kommune Lise Tarp medvirker.

Hør blandt andet:

 • Hvordan Allerød har arbejdet strategisk med psykisk arbejdsmiljø, og hvilke erfaringer de har med at sætte 35 MED-udvalg i gang på samme tid
 • Hvilken rolle de lokale MED-udvalg spiller som bindeled mellem kommunens overordnede strategi, og hvordan den udspiller sig på den enkelte arbejdsplads
 • Hvordan Corona-situationen vendte op og ned på måden, som SPARK-forløbet foregik på, hvilket viste sig at en fordel for de lokale MED-udvalg
 • Om tale- og lyttepositioner – et greb der kan gøre en stor forskel for samarbejde i MED-udvalg og TRIOer  

Læs mere om SPARK: www.sparkweb.dk

Se hvordan I selv får et SPARK-forløb

Om videoen

Videoen om fællesforløb er optaget den 23. september 2021, hvor Ringsted Kommune afholdt første workshop i et fællesforløb for alle TRIOer i kommunen.

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

SPARK menu