""

Faste teams: Godt på vej men langt fra i mål

44 kommuner delte erfaringer om at gå nye veje i ældreplejen på Vidensdag i Nyborg.

Af Irene Aya Schou 29/08/2023
Fremfærd

Erfaringer både fra udlandet og herhjemme viser, at faste, tværfaglige teams kan give bedre kvalitet, gladere borgere, mindre sygefravær og større arbejdsglæde. Men at vejen til faste teams samtidig kan føles lang og fuld af bump.

Derfor havde 300 ledere og medarbejdere fra 44 kommuner valgt at sætte tid af for at netværke, dele erfaringer og få inspiration og ny viden på Vidensdagen om faste teams, der blev afholdt i Nyborg i regi af Fremfærd Sundhed & Ældre.

Det er andet år i træk, at Fremfærd Sundhed & Ældre inviterer til Vidensdag om faste teams. I år er fokus bl.a. på ledelsesrollen, det tværfaglige samarbejde, dokumentation, visitationens rolle og kompetenceudvikling.

Nedenfor kan du komme med til Vidensdagen i tekst og billeder:

Etablering af tværfaglige, faste teams stiller nye krav til ledelse. Hvordan kan den nye lederrolle se ud? Hvilke udfordringer stiller det dagens ledere overfor? Det handler om at væbne sig med tålmodighed og have en mere coachende rolle, fortæller Charlotte Gjørup, sundheds- og ældrechef i Odense Kommune, der holdt oplæg om netop den nye ledelsesrolle. 

- Ledelsesrollen ændrer sig markant. Man går fra at være den, der 'ordner tingene' til at være den, der læner sig tilbage i rummet og lader medarbejderne komme med perspektiver. Som leder skal man skabe ro og tryghed, så medarbejderne ved, at de har opbakning og støtte til de beslutninger, som de tager. Samtidig skal man turde tale om det, der er svært, og kunne sige højt i ledergruppen: 'Jeg har brug for hjælp?' siger hun. 

Puslemøder giver bedre vagtplanlægning og større fleksibilitet til medarbejderne. Det ved de i Hedensted og Ringsted Kommuner, der holdt oplæg om, hvordan de 'pusler' arbejdstiden på plads. Det inspirerer Køge Kommune, fortæller Tine Johnsen, social- og sundhedsassistent og TR i hjemmeplejen i Køge Kommune.

- Vi skal selv i gang med en lignende proces i Køge, og jeg er mere rolig nu. Jeg kan høre, at det virker. Dem, der gør det, ser, at deres sygefravær falder, fremmødet stiger. Samtidig er der større arbejdsglæde, og de, der inddrages, tager mere ansvar for deres arbejdsdag og de opgaver, der skal løses, siger hun.

Selvstyrende eller selvorganiserende teams stiller store krav til medarbejderne, fortæller Maria Hjortsø Pedersen, erhvervs-PhD-studerende ved Roskilde Universitet og FOA. Hun har interviewet ledere og medarbejdere i to kommuner og er kommet helt ind i maskinrummet i forhold til hverdagens mange dilemmaer.

- Hvad betyder det, at medarbejderne pludselig selv må bestemme indsatsen ude hos borgerne og være fagligt selvstyrende?  Det kræver, at der er tid og rum til formelle faglige diskussioner fx på gruppemøder, triageringsmøder. Men øget tværfagligt samarbejde kræver også mere uformel sparring og dialog mellem faggrupper, hvilket kan være svært i en organisation, hvor man måler på a-til-a-tid ude hos borgerne, siger hun.

Hvordan sikrer vi grundlæggende pleje i de faste teams? Det spørgsmål var udgangspunktet for én session på Vidensdagen og et vigtigt tema, fortæller Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

- Grundlæggende pleje har ikke den status, som det bør have. Vi skal alle være ambassadører for, hvor vigtig grundlæggende pleje er. Grundlæggende pleje er meget komplekst og ikke bare et sæt af opgaver. Det at skabe en god relation er fuldstændig afgørende for at kunne opfylde borgerens behov. Derfor skal vi have lokale dialoger på arbejdspladserne om, hvad grundlæggende pleje er. Her er der dialogkort og andet materiale på vej, siger hun.

- Vi håber, I er blevet inspireret. Det er vi. Vi vil bringe alle de gode ting, der er sagt her i dag, videre ind på bordet i Ældreministeriet. Ministeren kan bruge den viden, I har, i forhold til snakken om frisættelse. Det er her, guldet er. Og dejligt at se alle de relationer, der er skabt på tværs. Tag fat i hinanden og brug de kontakter, I har skabt i det videre arbejde. Vi kommer til at afholde tre temadage i efteråret om små, tværfaglige teams. Så hold øje med invitationerne, som vi snart sender ud.

Det siger Hanne Agerbak (tv), kontorchef i KL og formand for Fremfærd Sundhed & Ældre og sektorformand i FOA, Tanja Nielsen, næstformand i Fremfærd Sundhed & Ældre.

Per Tostenæs, chefkonsulent i Ældre Sagen, er blevet klogere på relationel kapacitet, der handler om kendskab til hinanden, respekt for hinanden og om at tænke i videndeling som en præmis i hverdagen.

- Hvis vi vil en bedre ældrepleje, skal vi tænke i, hvad vi hver især bringer til bordet. Vi skal nedbryde forforståelser og dem-og-os-tankegang. Det handler om noget så banalt som at tale sammen og ledelsesmæssigt få mulighed for at udveksle viden. Men kapacitet til samarbejde skal tænkes bredere end blot det kollegiale. Hvad med borgerens kapacitet? Og de pårørendes kapacitet? Alle ressourcer skal i spil, hvis den enkelte svækkede ældre skal have mulighed for at leve det liv, de gerne vil, siger han.

Systematisk kompetenceudvikling, camps i spejderhytter, daglige teamtalks og meget andet.   

På Regionshospitalet Horsens har cheflæge Marie Storkholm gjort sig erfaringer med at nedbryde hierarkier og inddrage medarbejderne i det, der går under overskriften 'den bevidst udviklende organisation'. Her har ingen specialer, til gengæld har alle udviklingsopgaver.

- Vi har ikke længere udviklingssygeplejersker og andre nøglepersoner, som kun laver udvikling. Vi er nødt til at have en organisation, hvor alle har mulighed for at påtage sig udviklings- og projektledelsesopgaver, som de også har timer til. Det kræver en struktur, hvor vi mødes løbende. Derfor holder vi korte ugentlige møder og længere møder, der sikrer læring i hverdagen. Og ofte, når vi har arbejdet sammen i et team, holder vi teamtalk og snakker om: 'Hvad gik godt, hvad kunne vi have gjort anderledes, og hvad har vi lært', siger Marie Storkholm, der har en ph.d. i forandringsledelse.

- Faste, tværfaglige teams spiller en afgørende rolle i den kommende frisættelse af ældreområdet. Vi kan se af erfaringer både fra udlandet og herhjemme, at resultatet af faste, tværfaglige teams er bedre kvalitet, gladere borgere og en større arbejdsglæde, hvor medarbejderne får bedre mulighed for at bringe deres evner i spil på tværs af fagligheder, siger ældreminister Mette Kierkgaard i en videohilsen.

Temaside om faste teams i ældreplejen
Kort om Vidensdagen:

Fremfærd Sundhed & Ældre afholdt Vidensdag om faste teams i ældreplejen den 28. august 2023 i Nyborg. Vidensdagen havde deltagelse af godt 300 ledere og medarbejdere fra 44 kommuner.

Formålet med dagen var at give inspiration til arbejdet med faste teams i ældreplejen og praksisnær viden om, hvordan man som kommune kan komme godt i gang eller fortsætte arbejdet. Dagen var bygget op omkring erfaringer og resultater fra de kommuner og videnspersoner, som har været i gang et stykke tid og tog afsæt i temaerne:

  • Ledelsesrollen i hverdagen
  • Tværfaglighed i de faste teams
  • Visitationen tættere på teamet
  • Grundlæggende pleje
  • Dokumentation i tværfaglige teams
  • Relationel kapacitet og samarbejde
  • Kompetenceudvikling i faste teams
  • Puslemøder om vagtplaner