Fremfærd Borger

Fremfærd Borger

Digitale veje til job, en sammenhængende ungeindsats og digital inklusion. Læs mere om de projekter, som Fremfærd Borger arbejder med.

Af VPT 07/11/2023

Fremfærd Borger igangsætter projekter omkring borgerservice, sagsbehandling og beskæftigelse på borgerservicecentre, rådhuse og jobcentre.

Ekspertudvalget for Fremfærd Borger er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer og fra KL og kommunerne.

Igangværende projekter

Informations- og cybersikkerhed
Informations- og cybersikkerhed og medarbejderkompetencer

Formålet med projektet er at afdække hvilken kompetenceudvikling administrative medarbejdere (som udgangspunkt en bred gruppe, der evt. kan nuanceres/konkretiseres) har brug for, så de kan understøtte informations- og cybersikkerhedsarbejdet i kommunerne – særligt med henblik på bl.a. implementering af NIS2-direktivet (i 2024 og derefter) og kravene deri. Formålet er at identificere og beskrive de kompetencer(indhold), der er nødvendige og relevante og som kan løftes ved at udvikle administrative medarbejderes kompetencer.

Projektledelse: HK-Kommunal og KL.

Kunstig intelligens banner
Kunstig intelligens og medarbejderkompetencer

Projektets formål er at kortlægge, hvor teknologien kan bruges og hvilke nye kompetencer de administrative medarbejdere har brug for, når kunstig intelligens bliver en del af deres opgaveløsning. Målsætningen er at inspirere flere medarbejdere og ledere om muligheder ved teknologien og tilegne sig viden og de efterspurgte kompetencer, så de kan spille aktivt med i udviklingen af digitale løsninger, interne såvel som borgerrettede.

For medarbejderne kan det både handle om konkrete, praktiske kompetencer, men også om et ændret mindset, mens det for lederne kan omhandle et øget fokus på, hvilke ledelsesmæssige krav, de stilles overfor i forhold til medarbejderudvikling og motivation.

Projektledelse: KL og HK-Kommunal

En sammenhængende ungeindsats
En sammenhængende ungeindsats til gavn for de unge

Projektet vil undersøge og understøtte den fortsatte implementering af Lov om kommunal Unge Indsats (KUI), herunder at den unge møder en sammenhængende og koordineret indsats. Det skal være medvirkende til, at flere unge understøttes i, motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse

Projektledelsen består af Dansk Socialrådgiverforening og KL

Hjælp til digitalt udfordrede
Hjælp til Digitalt udfordrede borgere

Danmark har én af de meste digitaliserede offentlige sektorer i verden, hvor borgere, leverandører og medarbejdere bruger et utal af digitale løsninger som supplement til, eller i stedet for, den traditionelle kontakt på skrift eller på telefon. Samlet set er digital selvstændighed for borgerne blevet et af de helt centrale og strategisk vigtige temaer både i kommunerne men også hos andre myndigheder. Derfor er det vigtigt at underbygge med konkrete og handlingsorienterede tiltag, som dette projekt lægger op til at skabe, i samarbejde med relevante eksperter både kommunale og øvrige videnspersoner.  

Projektet vil understøtte digital inklusion ved at øge medarbejdernes kompetencer og kendskab til borgernes forudsætninger. Dertil skabe  grobund for bedre samarbejde omkring digitalt udfordrede borgere.

Projektledelse: KL og HK-Kommunal

Digitale veje til job
Digitale veje til job

Formålet med projektet er at understøtte medarbejdere og ledere i den digitale transformation af beskæftigelsesindsatsen ved at understøtte udviklingen af et digitalt mindset, dele erfaringer på tværs af kommunerne og identificere metoder i forhold til at udvikle, forme og implementere brugen af borgervendte digitale værktøjer, samt identificere nødvendige kompetencebehov.

Den digitale udvikling har et stort potentiale til at understøtte den langt mere borger- og virksomhedsrettede tilgang, som mange jobcentre nu arbejder med. Færre standardiserede løsninger og flere individuelle forløb, hvor det er den lediges muligheder og kompetencer, der tages udgangspunkt i.

Projektledelsen består af KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK-kommunal. 

Afsluttede projekter 

forenklet beskæftigelsesindsats
Forenklet beskæftigelsesindsats

Formålet med projektet er at understøtte kommunerne og kommunernes medarbejdere i realisering af en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats med borgerne som udgangspunkt. 

Det gøres ved at skabe en kulturforandring i jobcentrene for at alle jobcenterets medarbejdere oplever større mening med deres arbejde og anvendelse af deres faglige kompetencer. Målet er en mere effektfuld beskæftigelsesindsats til fordel for borgere og virksomheder.

Projektet vil bistå fire kommuner med tilrettelæggelse af forberedelse- og realiseringsprocessen med henblik på en ambitiøs samskabt implementering af en forenklet beskæftigelsesindsats. Det er målet, at de metoder og resultater de fire kommuner opnår og arbejder succesfuldt med undervejs i projektet opsamles og spredes til flere kommuner, så projektet kommer mange flere end de fire kommuner til gavn. 

Projektledelse: KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal. 

Digital stafet
Digital Stafet i kommunerne

Fra oktober 2020 til februar 2021 afholdte Fremfærd Borger tre temamøder om digitalisering af kerneopgaven i kommunerne. De tre temamøder skulle inspirere, perspektivere og give et dybere indblik i muligheder og udfordringer ved digitalisering og teknologianvendelse. Møderne skabte blandt andet dialog om digitaliseringens frigørende muligheder i forhold til udvikling af kerneopgaven, fagligheden og relationen mellem mennesker.

Projektledelse: KL og HK-Kommunal

 

Medlemmer af Fremfærd Borger

Pia Færch
Formand for Fremfærd Borger, Kontorchef, KL

Pia Lund Jeppesen
Næstformand Fremfærd Borger, Næstformand, HK-Kommunal

Kassem Ibrahim 
Bestyrelsesmedlem i Djøf Offentlig, DJØF/Akademikerne

Nicolai Paulsen
Konsulent, Dansk Socialrådgiverforening

Nee Marianne Attle
Formand Frederiksberg Kommunalforening

Jeanette Bossen
Konsulent, FOA

Peter Karm 
Kommunaldirektør, Haderslev Kommune

Lene Hartig Danielsen 
Chef for Borgerservice, Aarhus Kommune

Nicolas Johansen
Kontorchef, KL

Vil du vide mere om Fremfærd?

Kontakt sekretariatet:

Kirsten Tuxen Romsdal
Chefkonsulent,
Tlf: 26 84 20 29
Mail: ktr@fremfaerd.dk

Rikke Schmidt
Konsulent
Tlf: 26 84 27 24
Mail: rs@fremfaerd.dk 

Søren Berg
Sekretariatsleder
Tlf: 20 53 32 56
Mail: sb@vpt.dk

Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, Danmark

Forside